Bezoldiging is in de WNT gedefinieerd als de som van de beloningen, de belastbare onkostenvergoedingen en de voorzieningen ten behoeve van de beloningen betaalbaar op termijn. Uitsluitend het totaal van de bezoldiging wordt getoetst aan het maximum. De bezoldigingscomponenten zijn nader uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling WNT.


Bezoldiging WNT 2024

Download de berekening van de bezoldiging volgens de WNT in 2024 in Excel:


Bezoldiging WNT 2023

Download de berekening van de bezoldiging volgens de WNT in 2023 in Excel:


Bezoldiging WNT 2022

Download de berekening van de bezoldiging volgens de WNT in 2022 in Excel:


Wat is de Wet Normering Topinkomens (WNT)?

In Nederland is er een voortdurende discussie over de hoogte van salarissen, met name in de publieke sector. Deze discussie heeft geleid tot beleidsmaatregelen om de salarissen van topfunctionarissen in de publieke sector te reguleren. Een van de belangrijkste instrumenten op dit gebied is de Wet Normering Topinkomens (WNT), die tot doel heeft de salarissen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector te normeren.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) werd in 2013 ingevoerd als reactie op de maatschappelijke verontwaardiging over de hoge salarissen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector, zoals bestuurders van zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en overheidsorganisaties. Voorheen waren er geen wettelijke grenzen aan de hoogte van deze salarissen, wat leidde tot excessieve beloningen die als ongepast werden beschouwd, met name gezien de maatschappelijke functie van deze organisaties en de financiering ervan door belastinggeld.

Doelstellingen van de WNT

Het voornaamste doel van de WNT is het normeren van de beloningen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector, zodat deze in verhouding staan tot de maatschappelijke functie van de organisaties en recht doen aan de publieke middelen die worden besteed. Daarnaast beoogt de WNT transparantie te bevorderen, zodat burgers inzicht krijgen in de beloningen van topfunctionarissen binnen publieke en semipublieke organisaties.

Werking van de WNT

De WNT legt een maximum op aan de beloningen van topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector. Deze beloningen omvatten niet alleen het salaris, maar ook andere vormen van beloning, zoals bonussen, ontslagvergoedingen en pensioenen. Het maximale salaris wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de bezoldigingsmaxima voor de publieke sector.

Organisaties die onder de WNT vallen, zijn verplicht om de beloningen van hun topfunctionarissen openbaar te maken in hun jaarverslagen.

Impact van de WNT

De invoering van de WNT heeft geleid tot aanzienlijke veranderingen binnen de (semi)publieke sector. Veel organisaties hebben hun beloningsbeleid moeten aanpassen om te voldoen aan de wettelijke normen. Aan de andere kant heeft de WNT bijgedragen aan een grotere mate van transparantie en verantwoording binnen de sector, wat het vertrouwen van het publiek heeft versterkt.