Het dagloon, vastgesteld door het UWV, vormt de basis voor het berekenen van verschillende uitkeringen binnen het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel.

Het dagloonbepaalt het bedrag dat een werknemer ontvangt aan uitkeringen zoals de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet arbeid en zorg (WAZO), en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Het UWV berekent het dagloon op basis van het loon dat de werknemer verdiende in het refertejaar.


Dagloon 1-1-2024

Het maximale dagloon per 1-1-2024 bedraagt € 274,44 (was € 264,57 vanaf 1-7-2023)

Download een voorbeeld van een berekening van het dagloon per 1-1-2024 in Excel.


Dagloon 1-7-2023

Het maximale dagloon per 1-7-2023 bedraagt € 264,57 (was € 256,54 vanaf 1-1-2023)

Download een voorbeeld van een berekening van het dagloon per 1-7-2023 in Excel.


Dagloon 1-1-2023

Het maximale dagloon per 1-1-2023 bedraagt € 256,54.

Download een voorbeeld van een berekening van het dagloon per 1-1-2023 in Excel.


Wat is het dagloon?

Het dagloon, vastgesteld door het UWV, vormt de basis voor het berekenen van verschillende uitkeringen binnen het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Het is een concept dat de financiële stabiliteit van werknemers tijdens perioden van inkomensverlies waarborgt. Hoewel het systeem van dagloonberekening zijn uitdagingen kent, blijft het een essentieel onderdeel van het sociale zekerheidsbeleid in Nederland, waarbij het streven naar eerlijkheid en doeltreffendheid centraal staat.

Het dagloonbepaalt het bedrag dat een werknemer ontvangt aan uitkeringen zoals de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet arbeid en zorg (WAZO), en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Het UWV berekent het dagloon op basis van het loon dat de werknemer verdiende in het refertejaar. Het totale loon wordt gedeeld door het aantal gewerkte dagen, waarbij vakantiedagen en ziektedagen niet worden meegerekend. Dit resulteert in het gemiddelde dagloon waarop de uitkeringen worden gebaseerd.

Het UWV hanteert echter een maximum- en minimumdagloon bij het vaststellen van uitkeringen. Het maximale dagloon is het hoogste bedrag waarover een werknemer een uitkering kan ontvangen. Het minimumdagloon is het laagste bedrag dat wettelijk is vastgesteld als basis voor de berekening van uitkeringen. Deze bedragen worden tweemaal per jaar geïndexeerd (per 1-1 en 1-7).