Download de berekening van de waarde van een onderneming op basis van cash free, debt free.


Cash free, debt free

‘Cash free, debt free’ betekent de waarde van een onderneming, waarbij tevens rekening wordt gehouden met vrij uitkeerbare /  overtollige liquide middelen (+) en rentedragende schulden (-).


Mede mogelijk gemaakt door – CNOOP Corporate FinanceCash free, debt free


Wat is waarde cash free, debt free?

“Waarde cash free, debt free” is een concept dat verwijst naar de situatie waarin een bedrijf geen schulden heeft en geen overtollige contanten aanhoudt op zijn balans. In essentie betekent dit dat het bedrijf zijn activa volledig financiert met eigen vermogen in plaats van met leningen, en tegelijkertijd geen grote hoeveelheden liquide middelen ongebruikt laat.

De waarde van een bedrijf dat cash free en debt free is, kan op verschillende manieren worden begrepen en gewaardeerd. Ten eerste impliceert het verminderde risico. Zonder schulden heeft het bedrijf geen rentelasten om mee om te gaan, waardoor het minder kwetsbaar is voor schommelingen in de rentevoeten. Bovendien betekent het hebben van voldoende contanten dat het bedrijf flexibel is en in staat om snel te reageren op onvoorziene gebeurtenissen of kansen op de markt.

Daarnaast kan een cash free, debt free status vertrouwen wekken bij investeerders en crediteuren. Het suggereert financiële stabiliteit en een gezonde bedrijfsvoering, wat kan resulteren in een hogere waardering van het bedrijf op de markt. Investeerders zijn vaak bereid een premie te betalen voor aandelen van bedrijven die weinig tot geen schulden hebben en een efficiënt gebruik van hun liquide middelen laten zien.

Voor eigenaren en managers kan een cash free, debt free bedrijfsmodel ook voordelen opleveren op het gebied van operationele flexibiliteit en strategische besluitvorming. Zonder de last van schuldenaflossingen kunnen ze zich richten op het investeren in groei, innovatie en waardecreatie op lange termijn, zonder te worden belemmerd door financiële verplichtingen.

Kortom, waarde cash free, debt free vertegenwoordigt niet alleen een solide financiële positie, maar ook een strategische troef voor bedrijven die streven naar stabiliteit, flexibiliteit en groei op lange termijn. Het is een status die kan leiden tot verhoogd vertrouwen van belanghebbenden en verbeterde kansen voor waardecreatie in de toekomst.