De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De hoogte van de algemene heffingskorting is afhankelijk van uw belastbaar inkomen uit werk en woning.


Algemene heffingskorting 2024

Download een voorbeeld van een berekening van de algemene heffingskorting 2024.


Algemene heffingskorting 2023

Download een voorbeeld van een berekening van de algemene heffingskorting 2023.


Algemene heffingskorting 2022

Download een voorbeeld van een berekening van de algemene heffingskorting 2022.


Algemene heffingskorting 2021

Download een voorbeeld van een berekening van de algemene heffingskorting 2021.


Wat is algemene heffingskorting?

Algemene heffingskorting is een belangrijk begrip binnen het belastingstelsel van Nederland. Het is een fiscale maatregel die bedoeld is om belastingplichtigen te ondersteunen door een vermindering van de belastingdruk te bieden. Deze korting wordt toegepast op het inkomen uit werk en woning (box 1) en kan ervoor zorgen dat mensen minder inkomstenbelasting hoeven te betalen.

De algemene heffingskorting is een vast bedrag dat wordt afgetrokken van de te betalen belasting. Het bedrag van deze korting wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de hoogte van het inkomen en de leeftijd van de belastingplichtige. Over het algemeen geldt dat lagere inkomens een hogere heffingskorting ontvangen dan hogere inkomens.

Een belangrijk aspect van de algemene heffingskorting is dat deze inkomensafhankelijk is. Dit betekent dat naarmate het inkomen stijgt, de hoogte van de korting afneemt. Voor hogere inkomens kan de heffingskorting zelfs volledig komen te vervallen. Dit progressieve karakter zorgt ervoor dat de belastingdruk eerlijker verdeeld wordt over verschillende inkomensgroepen.

Naast het reguliere bedrag van de algemene heffingskorting bestaan er ook specifieke regelingen voor bepaalde groepen belastingplichtigen, zoals ouderen of mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze aanvullende heffingskortingen zijn bedoeld om specifieke doelgroepen extra tegemoet te komen en hun financiële situatie te verbeteren.

Het doel van de algemene heffingskorting is om belastingplichtigen te stimuleren om te werken en zo bij te dragen aan de economie. Door een deel van de belastingdruk te verlichten, wordt werken financieel aantrekkelijker gemaakt. Bovendien draagt de heffingskorting bij aan het verkleinen van inkomensongelijkheid en het bevorderen van een rechtvaardig belastingstelsel.

Meer info over de algemene heffingskorting