Download de berekening van kengetal solvabiliteit.


Berekening kengetal solvabiliteit

De solvabiliteit verschaft informatie over of de onderneming in staat is om op de lange termijn (>1 jaar) aan haar schulden te voldoen. Voor de continuiteïtsveronderstelling is de solvabiliteitsratio belangrijk.

De solvabiliteit kan volgens verschillende methoden berekend worden. Zo kan de solvabiliteit uitgedrukt worden als eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen of als eigen vermogen gedeeld door het vreemd vermogen.

Solvabiliteit verwijst naar de financiële gezondheid en stabiliteit van een onderneming en meet het vermogen van een bedrijf om aan zijn langetermijnverplichtingen te voldoen. Het is een belangrijke indicator voor investeerders, crediteuren en andere belanghebbenden om de mate van risico te beoordelen waaraan zij worden blootgesteld bij het doen van zaken met een bedrijf.

De solvabiliteitsratio wordt vaak berekend door het eigen vermogen van een bedrijf te delen door zijn totale vermogen, waarbij het eigen vermogen de activa minus de passiva van een bedrijf zijn. Een hogere solvabiliteitsratio duidt op een groter deel van de activa dat wordt gefinancierd door eigen vermogen in plaats van vreemd vermogen, wat over het algemeen gunstig wordt beschouwd omdat het betekent dat het bedrijf minder afhankelijk is van schuldfinanciering en dus minder risico loopt.

Een gezonde solvabiliteit is cruciaal voor de langetermijnlevensvatbaarheid van een bedrijf, omdat het een buffer vormt tegen financiële tegenvallers en het vermogen van het bedrijf om leningen aan te trekken en investeerders aan te trekken verbetert. Een te lage solvabiliteit kan leiden tot liquiditeitsproblemen, moeite om aan schuldverplichtingen te voldoen en zelfs faillissement.


Mede mogelijk gemaakt door BoecKengetallen