Download de berekening van de mutatie latentie VpB in Excel:


Mutatie latentie VpB

Latenties komen in de jaarrekening voor bij tijdelijke waarderingsverschillen (commercieel en fiscaal) met de balans en de winst-en-verliesrekening volgens de aangifte vennootschapsbelasting en in situaties van voorwaartse verliescompensatie.

Veelvoorkomende veroorzaker van latenties zijn bijvoorbeeld commerciële en fiscale verschillen in afschrijvingstermijnen of restwaarden van materiële vaste activa of commerciële en fiscale verschillen in de waardering van een pensioenverplichting.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa (langer dan 1 jaar voor verrekening) of vlottende activa (korter dan 1 jaar voor verrekening). Latente belastingverplichtingen worden opgenomen onder de voorzieningen.